Skip to content

Betong
– det naturliga valet

Stora miljövinster när schaktmassor återanvänds lokalt

Med betongrör kan mer schaktmassor återanvändas lokalt eftersom ringstyva rör klarar större stenfraktioner i kringfyllningen. Detta har långt större betydelse för de totala miljöeffekterna vid nyanläggning av VA-nät än produktionen av rören. En jämförelse med hjälp av IVLs EPD kalkyl av totala utsläpp från att producera och lägga ett rör med maximal återanvändning av schaktmassor enligt AMA visar att betongrör ger 43 kg medan plaströr ger 58 kg koldioxidekvivalenter per meter rör (diameter 400 mm). Ser man till totala utsläpp över livslängd blir miljövinsten med betongrör ännu större på grund av längre livslängd.

Din guide till ett hållbart VA-system

Betongrörsgruppens projekteringspolicy för anläggning av VA-nät har fått stor uppmärksamhet. I policyn presenterar vi principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med inriktning på självfallsledningar för spillvatten och dagvatten. Policyn riktar sig till politiker och chefstjänstemän som ansvarar för VA- eller miljöfrågor.

Uppdaterad juni 2022

De ideala dagvattenlösningarna

Funderat över vart allt regnvatten ska ta vägen? Vi är många som vant oss vid att bli blöta om skorna när regnet friskar i, men det är ett mindre bekymmer. På senare år har vi fått uppleva översvämningar av sällan skådat slag, som ödelägger inte bara källare utan delar av städer. När vädret blir mer extremt behövs nya tåliga lösningar som kan hantera vattenmängderna.

Svavelväte – fullt möjligt att bemästra

Svavelväte, eller H2S som den kemiska beteckningen är, uppstår endast vid hantering av spillvatten från toaletter och bad, och när avloppsvattnet pumpas till en högre nivå.

När spillvattnet pumpas skapas en anaerob, alltså syrefattig miljö, i den pumpade ledningen och organiskt material ruttnar, miljön blir som i ett biogasverk där svavelväte och ibland metan bildas.

Tips för Vattenstjänstplanen

Vattentjänstplanen ska beskriva kommunens VA-planering på lång sikt och den kan anpassas efter respektive kommuns specifika behov. Betongrörsgruppen har samlat tips på vad man kan göra för att framtidssäkra VA-näten för att klara utmaningar som fler skyfall, öka livslängden för näten och minska miljöpåverkan.