Skip to content

Vårt mål

Vårt mål

Den samlade ledningslängden i Sverige når nästan fem gånger runt jorden.

Våra VA-system ska klara de många och svåra utmaningar vi har redan nu, och de ska klara de som uppstår i framtiden. Vi behöver komma ikapp dagens eftersläpning, bygga för långsiktighet och göra det till rimliga kostnader för användarna.

Generellt står de svenska VA-näten inför flera utmaningar. Det är dessa Betongrörsgruppen tar sig an. Vi är en röst för alla de ledande producenterna av betongrör till VA-nät och lösningar för dagvatten.

Då utmaningarna är flera blir också lösningarna komplexa. Infrastrukturen inom vatten och avlopp är mångfacetterad, där behoven skiljer sig åt mellan stad och land, mellan inland och kustnära platser, mellan norr och söder. Där lagar och regler tolkas olika, prioriteringarna ser olika ut från kommun till kommun och miljöhänsyn har blivit topprioriterat.

Förnyelsetakten

Den takt vi har idag för att uppgradera och underhålla VA-nät (reinvesteringar) är för långsam. Man räknar idag med att eftersläpningstakten ligger på i snitt på över 200 år för riket, beräknat på den takt vi håller idag, enligt en beräkning från WSP 2019.

Utöver de investeringar som redan görs behöver närmare 23 miljarder kronor (i dagens penningvärde) investeras varje år de kommande 20 åren för att säkerställa att infrastrukturens funktion upprätthålls. Detta innebär en ökad investeringstakt med 40 procent jämfört med nuvarande satsningar.

Om vi fortsätter med dagens takt kommer det samlade investeringsbehovet växa snabbt och fram till 2037 vara dubbelt så stort.

Den största kostnaden för bristande underhåll är inte kostnaderna för reparation och avbrott, även om även det är dyrt. Istället är det konsekvens av hur avbrott och tekniska problem stör verksamheter, framkomlighet i trafiken och även kan påverka kvaliteten på dricksvattnet och miljön.

Ålder på ledningar är i sig ingen parameter för om de är fullt fungerande eller ej, det finns betongrör från slutet av 1800-talet som fortfarande är i drift, bland annat under Torsgatan i Stockholm och under Regementsgatan i Malmö.

Betongrörsgruppens uppfattning är att en livslängd på 150 år är fullt möjlig och önskvärd. Denna uppfattning delar numera flera aktörer med oss. För att detta ska bli verklighet behövs insikt och en kompetensutveckling i alla led. Från politiker och beställare, de tekniska konsulterna, projektörerna och entreprenörerna. Hänsyn behöver tas till materialval och kvaliteten på själva läggningen av VA-nät. Där är Betongrörsgruppen med och utbildar. Vår Projekteringspolicy för VA-nät har distribuerats till landets samtliga kommuner. Läs mer här.

Prisvärt

I LOU-upphandlingar viktas fortfarande pris högt, trots att det kan bli betydligt dyrare i längden att inte välja långsiktigt hållbara lösningar. Även detta är en fråga där vi arbetar för förändring.

Kvalitet och noggrann anläggning säkerställer lägre kostnadseffektivitet för underhåll över livslängden. Det kan även innebära att bygga in större och med mer kapacitet från början än vad de aktuella detaljplanerna anger. Städer förtätas och inflyttningen till storstadsregioner är stora. Hur framtida behov ser ut saknar vi ännu tillräcklig kunskap om.

Att säkerställa god kvalitet i alla led och en kapacitet med utrymme för tillväxt är en god samhällsekonomisk investering.

Finansiering

De stora investeringsbehoven kommer att innebära en omställning av kommunernas organisationer och markant högre avgifter för VA.

VA-verksamhet skall enligt Vattentjänstlagen vara kommunal, självfinansierande och intäkterna får inte överstiga kostnaderna. Privat ägande är inte möjligt. Idag innebär lagstiftningen att en kommun endast kan bunkra upp med kapital för investeringar under en treårsperiod. Det är, som alla förstår, påtagligt för kort tidsperiod i processer som är tänkta att hålla under minst 150 år.

Detta innebär att verksamheten i sin helhet betalas av VA-taxorna, men att det i princip aldrig finns medel över för betydande investeringar i underhåll. Här arbetar Betongrörsgruppen för ändrat regelverk.