Hållbarhet

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. Betong består av helt naturliga ämnen, till största delen av lokalt producerat grus (80%) som blandas med cement (14%) som innehåller kalksten och sand. Lite vatten adderas och till sist flytmedel (0,1%), som ungefär motsvarar såpa. Själva cementen består av 96% kalksten och 4% sand. Det är allt. Inga kemikalier, inga andra tillsatser. Tack vare att den består av naturmaterial kan den antingen ligga kvar i marken efter 100 – 150 år eller tas upp och återvinnas till 100%

Det innebär att betong är mycket naturvänligt. Man kan lämna kvar rören i jorden utan att de påverkar miljön eller vi kan välja att gräva upp efter 150 år eller mer och hundraprocentigt återvinna materialet.

Det är framförallt vid tillverkningen av cement som en viss miljöpåverkan sker då koldioxid frigörs. Färdig betong tar sedan åter upp koldioxid från luften under hela sin livslängd via s k karbonatisering. Befintlig betong i Sverige idag tar upp ungefär motsvarande 15 procent av utsläppen från tillverkning.

Cementtillverkarna arbetar med att minska koldioxidutsläppen genom energieffektivisering, användning av biobränslen, nya cementsorter och koldioxidavskiljning och –lagring, s k CCS-teknik. Cementtillverkaren Cementa har en nollvision med målet att nå klimatneutralitet till år 2030. Tillverkning av betongrör har också en vis lokal miljöpåverkan i form av buller och damm.

Viktigast är att se till miljöpåverkan från tillverkning till tillämpning, d v s en hel livscykelanalys (LCA) som inkluderar entreprenadarbeten. Livscykelanalyser visar att hantering av schaktmassor dominerar när det gäller miljöpåverkan. Med betongrör kan ofta befintliga jordmassor återvinnas och därmed minskar behovet av transporter betydligt. Lång livslängd innebär också att miljöpåverkan från produktion slås ut över längre tid och därmed att störningar från renoveringar eller omläggningar minskar. Smart dagvattenhantering kan också bidra till att skapa tätare och mer klimatanpassad bebyggelse.

Läs mer om cement, betongrör och miljö här

American Concrete Pipes

Concrete Pipes Systems Association (UK)

Svensk Betong om karbonatisering

Om Cementas miljö- och hållbarhetsarbete

Miljö och Kvalitet hos S:T Eriks

Om miljö hos Alfa rör