Skip to content

Din guide till ett hållbart VA-system

Din guide till ett hållbart VA-system

Ladda ner Projekteringspolicy för VA-nät (PDF)
Uppdaterad juni 2022

Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med fokus på självfallsledningar, det vill säga spillvatten och dagvatten.

Skriften riktar sig till politiker eller chefstjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Skriften tar bland annat upp följande områden; Hållbarhet och livslängd, Att vara beställare, Projektören, Bra miljöval, Entreprenören, Uppföljning och utvärdering, Materialval och Att planera för framtiden.