Skip to content

De ideala dagvattenlösningarna

De ideala dagvattenlösningarna

Dagvatten är i huvudsak regn- och smältvatten, men kan också vara grundvatten som tillfälligt tränger upp. När allt går som det ska tränger dagvatten ner i marken av sig självt. Men när ytorna är hårdgjorda, som i städer där alla gator och trottoarer är asfaltsbelagda eller består av marksten, får vattnet svårt att rinna undan.

Dagvatten räknas som avlopp enligt både Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster. När regnet faller för det med sig föroreningar från staden. Därför behöver dagvattnet ledas till reningsverk, eller till så kallade recipienter, alltså mottagande vattendrag, sjöar eller hav. Oavsett var det hamnar skapar dagvatten problem.

Tillgängliga ytor för dagvatten att rinna undan minskar hela tiden i städerna. Vi bygger ut och förtätar. Belastningen ökar. Klimatförändringar leder också till ökade mängder nederbörd. I flera svenska städer har vi sett svåra översvämningar, som stör det dagliga livet och som rinner ner i källare till fastigheter där vattnet orsakar skador för höga belopp.

Dagvattnet kan ledas bort i ledningar under jord, eller ovan jord i öppna system, det kan också tas om hand på plats. Ibland rinner dagvattnet i samma ledningar som spillvatten, alltså avloppsvatten från toaletter, bad och duschar.

Öppna dagvattensystem innebär att dagvattnet leds till diken, kanaler och dammar. Då renas vattnet naturligt i naturen innan det rinner vidare.

När dagvattnet tas omhand på plats, i tunnor eller tankar, kan vattnet återanvändas. Det kan handla om att vattna grönområden eller att spola andra ytor rena. I vissa kommuner uppmanas fastighetsägarna att själva ta hand om sitt dagvatten och återanvända det. Att vattna en trädgård och rabatter med regnvatten sparar dessutom på dricksvattnet.

Planering är A och O

Det är viktigt att från början planera för hantering av dagvatten när en del av staden förtätas eller byggs ut. Att i efterhand försöka ordna lösningar blir alltid dyrare och är krångligt. Här har stadsplanerarna ett stort ansvar. En god regel är att bygga större dimensioner än vad som till synes behövs, vi vet inte alltid i dag hur en stad kommer att växa framåt eller vilka behov som kan uppstå.

Det finns mycket forskning på såväl dagvatten som kommande behov. Det är möjligt att inne i städer bygga öppna dagvattenlösningar på ett estetiskt tilltalande vis, som skapar gröna rum med växter och träd. För människor blir det små oaser. Att återanvända regnvatten är miljösmart. Vi betraktar det som gröna lösningar.