Många skäl att återanvända schaktmassor på plats

Lägger man betongrör kan man återanvända mer schaktmassor på plats eftersom hårda rör klarar att rörgravar återfylls med grövre material. Detta innebär att behovet att söka miljötillstånd hos kommunen för att flytta massor minskar. En stor fördel eftersom reglerna kan skilja sig mellan kommuner vilket gör det svårt att hantera. Men fördelarna är fler.

En ny utredning från IVL (IVL C798 ) granskar hur vi hanterar schaktmassor samt miljö- och klimatnytta med cirkulär hantering av dem. Byggen och entreprenadarbeten genererar stora mängder schaktmassor och Naturvårdsverket uppskattar grovt att det totalt genereras 60-80 miljoner ton och kanske till och med det dubbla.

Att bearbeta och återvinna schaktmassor ger relativ små klimatvinsterna som beror helt på hur man hanterar transporter till och från platsen där massorna behandlas samt energianvändningen. Det som ger störst negativ klimatpåverkan är om massor deponeras och inte kommer till ny användning.

Återvinning gör dock att man minskar behovet av att utvinna ny ballast, såsom bergkross, naturgrus och morän.  Att återvinna massor ger enligt studien en vinst på 0,2-1,0 ton per jungfrulig ballast jämfört med att deponera schaktmassorna. Cirkulär hantering av schaktmassor är således främst relevant för hantering av begränsade resurser.

Kan man däremot återanvända massor lokalt och lägga tillbaka dem i rörgraven sparar man både på behovet av att utvinna ny ballast och begränsar behovet av transporter. Med betongrör kan mer lokala schaktmassor återanvändas eftersom rören är ringstyva, klarar högre belastning och inte skadas av större stenar. En jämförelse som Betongrörsgruppen gjort för VA rör med 400 mm med hjälp av IVLs EPD kalkyl visar på 40 procent lägre klimatutsläpp med betongrör än flexibla rör (plaströr) då massor återanvänds maximalt enligt vad som är tillåtet i AMA i entreprenadarbetet.

I de totala miljöeffekterna vid rörläggning dominerar hanteringen av schaktmassor. Dessa är större än för att producera VA-rör oavsett om det handlar om betong- eller plaströr. Tar man dessutom hänsyn till betongrörens längre livslängd och att de alltid kan återvinnas eller lämnas kvar då det är ett naturligt material så blir klimatvinsten med betongrör än större.

Och så slipper man kanske helt att söka miljötillstånd och invänta kommunala tillstånd om inga massor behöver lämna platsen.