Global råvarubrist – men ingen brist på betong

Media har under våren rapporterat om brist på många insatsvaror till industrin. brist på halvledare stoppar bilindustrin, låga lagernivåer på stål skapar problem i industrin, timmerpriserna rusar i höjden och branschorganisationer varnar för att brist på plastråvara kan få allvarliga konsekvenser för svensk industri. Betongrör produceras lokalt och berörs därmed marginellt av den globala bristsituationen.

Däremot råder det för närvarande en stor brist på plastråvara världen över. Följden är kraftigt höjda råvarupriser samt leveranssvårigheter. Problemet är så stort att det finns risk att svenska plastbearbetande företag kan tvingas stänga ner delar av sin produktion, och öka priserna till kund.
Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerade i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den Asiatiska marknaden istället för att nå den Europeiska marknaden. Troligen är det den kraftigt ökade efterfrågan på engångsmaterial och skyddsutrustning som ligger bakom.
Andra anledningar till bristen på råvaror är orkansäsongen i höstas som drabbade raffinaderier samt den extrema kylan och de omfattande elproblemen i Texas i början av året.

Och även när råvarorna gått att producera är det svårt att få dem dit de behöver vara. För närvarande råder det obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster på grund av covid-19. Tomma fraktcontainrar finns inte där de behöver vara. De kan befinna sig på någon helt annan plats än där materialet som ska transporteras finns. Då fungerar inte leveranserna.


Problemen förväntas fortsätta åtminstone våren ut. Hur det påverkar en marknad som redan aktiv försöker söka sig bort från plast som förpackningsmaterial, engångsartiklar och byggmaterial återstår att se.