Hur ser det ut med bräddningen i Sverige?

Frågan om bräddning är komplex. Tillskottsvatten (ex regn och dräneringsvatten) som riskerar överbelasta avloppsledningsnäten uppstår utspritt, svårbedömt och av många olika orsaker. VA-systemen måste alltid ha en ”säkerhetsventil” att släppa ut avloppsvatten på ett säkert sätt, annars riskerar istället byggnader översvämmas och samhällsviktiga funktioner drabbas.

Enligt Svenskt Vattens sammanställningar via branschens statistikplattform VASS är den bräddade volymen 0,7-1,2 % av den totala volymen avloppsvatten som transporteras till våra svenska avloppsreningsverk.

Den lokala variationen är stor, lika så variationerna mellan olika år, men Sverige är andelen kombinerade nät relativt låg jämfört med övriga Europa, uppskattningsvis ca 10-15%. Svenska avloppsnät håller generellt isär regn från hushållens avloppsvatten vilket gör att bräddade volymer blir mindre.

Svenskt Vatten har pekat ut bräddning och tillskottsvatten som prioriterade frågor. Särskilt viktigt i en tid med åldrande VA-nät, växande städer och påverkan av klimatförändring.

Steg ett är att ha koll på VA-systemet. Åtgärder tar tid och måste prioriteras utifrån fakta, helhetsperspektiv och riskbedömning.

Läs mer hos Svenskt Vatten.