Förbered VA-systemen för extremväder – för miljöns skull

Under försommaren har det varit en tidvis livlig debatt om att en stor mängd orenat avloppsvatten tillfälligt skulle släppas ut i Öresund på grund av kapacitetsbrist vid ett bygge i Köpenhamn.

Reaktionerna lät inte vänta på sig, inte minst i Sverige. Det uppfattas naturligtvis som oaptitligt att släppa ut orenat vatten precis innan badsäsongen börjar. Därtill går inte miljöaspekten att ignorera. Östersjön är ömtålig, redan svårt drabbad av föroreningar och övergödning.

Efter en stark politisk reaktion i både Sverige och Danmark sköts planerna upp, och arbetet pågår nu med att hitta andra lösningar under byggnationen.

Det som var så speciellt med det planerade utsläppet i Danmark var att vattnet var helt orenat. Det vanliga vid kapacitetsbrist är annars så kallad bräddning, där spillvatten släpps ut när VA-systemen är på väg att översvämmas. Det sker oftast i äldre stadsdelar där ledningsnätet är kombinerat spill- och dagvatten och vid extremväder med kraftig nederbörd är flödeskapaciteten begränsad. Det är inte ovanligt i Sverige heller. Dock består utsläppen då mest av regnvatten, och har ofta genomgått en mekanisk reningsprocess.

Breddning kan ibland vara nödvändigt, men knappast eftersträvansvärt. Det riskerar, om än i mindre grad, att bidra till övergödning och förorening av våra hav. Risken för breddning ökar om VA-näten är underdimensionerade på grund av ålder, skick eller att områdena ovanför förtätats.

Extremväder blir allt vanligare, och därmed också kraftiga skyfall. Det behöver vi ta höjd för i vår planering av framtidens VA-system. Rör med lång hållbarhet dimensionerade för framtidens städer sparar både pengar och miljö.