Med förebådande om skyfall

Tittar vi på SMHIs klimatforskning för hur vädret blir fram till år 2100, så ser det inte så himla kul ut… Vi får extrema regnmängder på sina håll, medan det på andra blir extrem torka. Och det bara i Sverige. Nu rustar fler och fler kommuner för att klara skyfall.

Det kom som en blixt från en klar himmel. Köpenhamn drabbades av skyfall 2011, som var så svåra att de orsakade skador för 7 miljarder kronor. Det föll 150 miIlimeter regn på två timmar. I augusti 2014 dränktes Malmö med omkringliggande kommuner. Det kom så mycket som 100 millimeter regn på tre timmar. Källare dränktes, och inte bara av regnvatten men också av avloppsvatten från överfyllda system. Det var mer än människors egendom som förstördes, flera hus blev en sanitär olägenhet att bo i.

Sedan dess har dessa skyfall drabbat olika delar av Sverige vid fler tillfällen. Vi förstår nu att detta är en ny verklighet.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gav ut en vägledning för skyfallskartering 2017. En skyfallskartering visar vilka områden som översvämmas vid extrema regn och vägledningen är ett stöd till de kommuner som behöver genomföra karteringar.

Erik Bern handlägger  naturolycksfrågor på MSB.

– Kommunerna använder karteringsresultatet för att dimensionera åtgärder. Vattnet kan styras till platser där det inte gör så stor skada, exempelvis parker. Underlaget kan också användas för att upprätta en strukturplan för vatten som beskriver hur extrema regn kan hanteras på en större skala, ur ett avrinningsområdesperspektiv.

Det oerhört häftiga skyfallet i Köpenhamn 2011 kostade 6-7 miljarder i skador och därutöver har staden lagt uppskattningsvis 11 miljarder på att säkra sig framåt. Torg har sänkts, asfaltsytor har gjorts om till gröna ytor, bassänger har byggts under marknivå. Man arbetar för att konsekvenserna aldrig ska bli så stora igen.

– Även i Sverige arbetar många kommuner för att minska konsekvenser av skyfall, säger Erik Bern. Kommunerna kan söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB. Vi har sett att den totala summan för ansökningar om bidrag har ökat de senaste åren.

MSB har 75 miljoner kronor per år att fördela mellan kommuner som vill förebygga konsekvenser av ras, skred och översvämningar. Bland kommuner som genomfört större projekt kan nämnas Arvika, Kristianstad och Karlstad som har säkrat sitt sjukhus med en 200 meter lång vall.

Skyfall är svåra att prognostisera, de kommer hastigt och på begränsade ytor.

– Regnet kommer oavsett om vi gör åtgärder eller inte, säger Erik Bern. Inför upprättandet av skyfallsvägledningen, gjorde vi en enkätundersökning hos landets alla kommuner, ungefär hälften svarade. Hälften av de svarande kommunerna uppgav att de antingen hade genomfört eller planerade skyfallskarteringar. Så medvetandet fanns och var ändå ganska utbrett redan 2016. Men hur ser det ut hos alla de kommuner som inte svarade?

Tillsammans gör vi plats för vattnet är Malmös satsning på skyfallshantering som inkluderar både små och stora åtgärder. Fastighetsägare får ett bidrag på 2 500 kr för varje stuprör som kopplas loss från dagvattennätet. Vattnet samlas istället upp i gamla hederliga regntunnor och kan användas för bevattning.

”Varje droppe räknas”, påpekar Malmö Stad och VA Syd.

– Även Göteborg är ett gott exempel på en kommun som har genomfört förebyggande åtgärder, säger Erik Bern.