Stockholm ska ha rent vatten – nu och i framtiden (artikel i ETC)

Katarina Luhr, MP, miljöborgarråd i Stockholms stad skriver att det blir allt viktigare att skydda världens vatten när klimatförändringar leder till torka och översvämningar. Det förändrade klimatet kan också påverka bakterietillväxten i våra vattendrag vilket kan öka risken för nya sjukdomar. Stockholm har ökat resurserna för att långsiktigt kunna skydda dricksvattnet.

”De lokala åtgärdsprogrammen som håller på att tas fram kommer att lista operativa åtgärder för att stadens sjöar och vattendrag ska få bättre vattenkvalitet. Det kan handla om åtgärder såsom marksanering, att muddra bottnar eller att rena förorenat vatten från vägar innan de rinner ut i sjöar. Det kan också handla om att laga eller lägga nya avloppsrör så att avloppsvatten inte släpps ut i vårt vatten.”

Läs hela texten här.