Vad är en vattentjänstplan?

Våren 2022 beslutade riksdagen om ändringar i vattentjänstlagen som bland annat innebär att alla Sveriges kommuner under 2023 måste ta fram en så kallad vattentjänstplan.

 

Planen ska beskriva VA-planeringen på lång sikt och den kan anpassas efter respektive kommuns specifika behov. Vad som avses med lång sikt får kommunen själv avgöra. Planen ska innehålla en särskild beskrivning av hur kommunens alla VA-system klarar en ökad belastning i samband med skyfall, alltså inte bara dagvattensystemen.

 

Många kommuner har redan idag en särskild VA-policy eller åtgärdsprogram, avsnitt om VA i översiktsplaner, skyfallsplaner etc. Vattentjänstplanen ska samla allt detta i ett dokument som beskriver den långsiktiga planeringen av det som kallas Allmänna vattentjänster.

 

Nu pågår ett febrilt arbete i många kommuner med att ta fram och anta vattentjänstplaner. I arbetet ingår samråd med fastighetsägare och relevanta myndigheter. Planen ska antas på högsta nivå i kommunerna – kommunfullmäktige. Detta visar på att VA-frågornas tilltagande vikt. I både  utredningen och propositionen påtalas behovet av vägledande material för kommunerna.

 

Vattentjänstplanen kan vara ett bra sammanhang att även lyfta frågor som materialval och krav på livslängd för VA-rör och andra komponenter, att bygga framtidssäkert med rör i större dimensioner för att hantera klimatförändringar och urbanisering, liksom att planera för att arbeta bort eventuell VA-skuld. Tyvärr saknas fortfarande möjlighet att anpassa VA-taxor för att bygga mer framtidssäkert.