Långsiktig planering ger hållbar vattenhantering

Vattenfrågan blir allt viktigare i våra städer. I Lund skapas en ny stadsdel som heter Brunnshög. Den beräknas vara klar år 2050 och kan du husera 40 000 människor. Redan i ett mycket tidigt skede av planeringen analyserades förutsättningarna för dagvattenavrinning. Då marken lutar åt motsatt håll än övriga Lund, fanns inget dagvattennät och ingen given anslutningspunkt uppbyggd, vilket ledde till att stadsdelen byggs upp med en grön park som kan ta upp vattenmassor i centrum. I parken finns en damm, vilket är estetiskt tilltalande, bra för den biologiska mångfalden och så ger det en stabil hållbarhet för både kommande skyfall och dagvattenhantering. I det hållbara tänket ligger också en masshanteringsstrategi, där jorden inte transporteras bort utan används lokalt i exempelvis modelleringen av landskapet. Lokala schaktmassor används också till tegelförbränning, som sedan används när husen på området byggs.

Läs mer här:

https://arkitekten.se/nyheter/sa-ska-nya-brunnshog-bli-redo-for-regnet/

https://www.futurebylund.se/post/vackra-dammar-loser-vattenproblematik-pa-brunnshog