Nytt dagvattenprogram för Umeå kommun

Kommunfullmäktige i Umeå har beslutat anta ett nytt dagvattenprogram för kommunen. Syftet med programmet är bland annat att ge en helhetsbild av arbetet med att uppnå en hållbar dagvattenhantering, förhindra föroreningar och begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

Enligt beslutet ger kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att samordna arbetet med dagvattenprogrammet, att inrätta en samordningsgrupp för dagvatten samt vara sammankallande för gruppen. Samordningsgruppens uppdrag ska vara att arbeta med åtgärdslistan och att göra en uppföljning av dagvattenprogrammet efter två år. Därefter ska programmet följas upp vart femte år. Läs mer här.