Rörskada kostar sex gånger mer än bara reparationskostnaden

Foto från VA SYD

Att vi behöver förstärka våra VA-nät har blivit uppenbart denna sommar när flera orter drabbats av stora översvämningar. Tätare städer och ökad risk för extremväder gör att vi behöver uppgradera inte minst dagvattennäten för ökad kapacitet. Men det finns fler anledningar att satsa på långsiktigt hållbara nät.

Att en vattenläcka kostar pengar inses lätt. Det kostar att reparera och oftast ställer läckan till med dyrbara skador. En läcka i ett VA-nät leder dock till många fler kostnader, något som VA Syd, en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer, låtit räkna på. I studien ”Vad kostar ett hål i gatan” har de räknat på vidare samhällsekonomiska effekter av läckande rör. De har utgått från en verklig läcka som skedde i februari 2020 i centrala Malmö. Studien bygger på en modell som summerar faktiska, beräknade och uppskattade kostnader och nyttor.

När skadan sker så att den påverkar trafik och företag kan det bli många som drabbas. Fotgängare, cyklister, bilister och andra resenärer får längre restider. I Malmö drabbades åtta lokala och regionala busslinjer plus Flygbussarna av förseningarna. I VA Syds studie användes Trafikverkets värdering av restider, högst för bilister och lägst för fotgängare. Totalt handlar det om över sju miljoner kronor. Inga boende drabbades av avbrottet men företag i området inom tjänster, handel, nöje, restauranger och caféer tappade omsättning. Den negativa omsättningspåverkan uppskattas till 2,7 miljoner kronor. VA syd själva drabbades av faktiska kostnader för ersättning till översvämningsdrabbade och återställningskostnader. Till det kommer beräknade återställningskostnader framöver och uppskattat negativ påverkan på varumärket. I denna typ av kalkyl räknas uppdragen för de företag som får åtgärda skadan som en nytta. Sammantaget var samhällskostnaden netto för störningen på grund av läckan ca 12 miljoner kronor medan de faktiska synliga kostnaderna för att laga kostnaden var 2 miljoner.

Skador på VA-nät kan således få långt större effekter än bara kostnaden för att laga skadan. I detta fall sex gånger högre än vad själva skadan kostade att åtgärda. Här handlade det om en vattenledning men i princip gäller detsamma för kostnaderna för skadade avlopps- och dagvattenledningar. Det lönar sig således att se till att ha ledningsnäten i gott skick så att skador kan förebyggas. När man bygger nytt bör man se till att rören håller länge, inte minst med tanke på de stora kostnader som uppstår när rörarbeten påverkar trafiken. Väljer man självfallsledningar i betong håller de i minst 150 år.