EPD – Stöd för miljöarbete i hela kedjan, från vagga till grav

EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. I en EPD kartläggs produkternas och tjänsternas miljöegenskaper på ett standardiserat vis, genom de olika stegen, från vagga till grav. Vi ställde några frågor om EPD till teknologie doktor Bodil Wilhelmsson som är projektledare på Cementas utvecklingsavdelning och Lars Henrik Persson, som är kvalitet- & miljöchef på Starka betongindustrier.

Det växande intresset för ett hållbart samhällsbyggande gör att fler vill välja klimatförbättrade produkter om det finns tillgängligt och man vill vara säker på att de val man gör blir bra, framhåller Lars Henrik Persson och Bodil Wilhelmsson påpekar att en EPD innehåller information som är granskad av oberoende tredje part vilket borgar för att den är transparent och verifierbar.

  • Som kund kan man jämföra olika produkters prestanda mot varandra och rätt använd ha EPD som ett beslutsunderlag. Däremot är det mycket viktigt att man säkerställer att de EPD:er man ser på innehåller samma saker och är jämförbara. Man kan välja på vilken tidshorisont man vill se på eller exempelvis bara se på råvaruhantering, tillverkning och montage eller även ha med drift och underhåll, eller kanske även sista steget med demontering och kvittblivning, säger Lars Henrik Persson.

Både Cementa och Starka är djupt engagerade i att ta fram och utveckla sina EPD:er. För Cementa handlar det om att hjälpa kunder med deras miljöarbete eftersom cement är en viktig produkt för hela byggbranschen samtidigt som själva tillverkningen av cement genererat CO2-utsläpp.

  • Eftersom EPD:er tar hänsyn till hela livscykeln och cement är basen för nästa produkt i näringskedjan är det viktigt att vi har EPD:er framtagna för våra cementtyper. Förutom att vi har EPDer på alla våra produkter arbetar vi med att minska vår klimat EPDerna används därför både för extern kommunikation men också för att internt följa vårt miljöarbete, säger Bodil Wilhelmsson.

På Cementa har man dessutom gått längre än att bara studera utsläpp eftersom betong även tar upp koldioxid över tid. Cementa arbetar också med att få in kvantitativa tal för betongprodukternas karbonatisering, för att visa på det koldioxidupptag som sker under produkternas användar- och slutskede.

Starka tog fram sina första EPD:er 2018 och använder sig av Svensk Betongs verktyg, eftersom det ger dem möjlighet att enkelt kunna räkna på olika betongblandningar och material.

  • Tack vare detta kan vi nu erbjuda klimatförbättrad betong med cirka 25 procent lägre CO2-utsläpp. För närvarande håller vi framförallt på med förbättringar på produktområde element. På VA-sidan är det än så länge sällan vi får frågor men det kommer säkert så småningom. Vi håller också på med registrering av våra miljödeklarationer på EPD Norge, vilket gör att vi får 3:e parts registrering av dessa, säger Lars Henrik Persson.

Att EPD är viktigt för det framtida hållbarhetsarbetet är både Cementa och Starka överens om. Men, än så länge verkar anläggningsbranschen vara efter byggbranschen, där är det mycket hetare, enligt Lars Henrik Persson.

  • Eftersom EPD:er är certifierade kan man i större grad lita på deklarationerna då de gått igenom ett granskningsförfarande. Däremot är det viktigt att de man som kund verkligen analyserar och säkerställer att de man ser på är jämförbara, säger

Bodil Wilhelmsson menar också att kraven från beställare ökar.

  • EPD:er för hela byggnadsverk ger jämförelsetal oberoende av materialval, vilket är bra. Det för utvecklingen framåt. Förutom klimatbelastningen så kommer fler miljöpåverkanskategorier att bli än viktigare att beakta i framtiden, så som resursutarmning.

Läs mer om Cementas miljöarbete här