Ökad livslängd och funktion gagnar hela samhället

Stockholm Vatten och Avfall är Nordens största huvudman när det gäller VA-nät.

– Vi lägger stor vikt vid livslängd, funktionalitet och miljövänlighet, säger Kenth Olsson, enhetschef på Stockholms Vatten och Avfall.

I Stockholm är VA-nätet omfattande och komplext. Staden byggs ut i stor omfattning och många områden förtätas.

Kenth Olsson konstaterar att betongrör är kostnadseffektiva eftersom de har en lång livslängd då de används i avloppsledningsnätet. I många fall håller rören över 100 år.

  • Vi har betongrör i drift för vårt avloppsledningsnät sedan början av 1900-talet, vilket visar att betong är ett bra material för avloppsrör. Ännu har vi inte hunnit skaffa oss samma erfarenhet av plaströr som vi började använda under 80-talet, säger Kenth Olsson.

Stockholm Vatten och Avfalls materialstrategi innebär att det material som används i ledningarna ska uppfylla krav så som lång livslängd och med egenskaper som fungerar väl för  framtida drift och underhåll i avloppsledningsnätet.

  • I en tätort sker det alltid förändringar som innebär åtgärder på befintligt VA-nät. Det ställer krav på de material som används, betonar Kenth Olsson.

Oavsett materialval behöver materialtillverkarna produktutveckla.

  • Det finns en utvecklingspotential, ja. Framförallt efterlyser vi som beställare en produktutveckling som är lyhörd och som baseras på våra behov. Som VA-huvudman vet vi vad som är kostnadseffektivt utifrån våra värderingsparametrar, livslängd och funktionalitet.
  • Vad som ingår i detta är att VA-huvudmannen behöver ett rörsystem som har en livslängd på mer än 100 år och att materialet är praktiskt att använda då vi gör nya inkopplingar på rörsystemet, säger Kenth Olsson.

Vidare lyfter han frågan om att Stockholm Vatten och Avfall som VA-huvudmannen är villig att vara med och delfinansiera produktutvecklingen. Idag finns 4S, en plattform för att stimulera tillverkarnas utveckling utifrån VA-huvudmannens behov.

  • Vi vill ha ett samarbete med branschens aktörer. Stockholm VA har ett enormt engagemang i de produkter som tas fram. Vi är Nordens största beställare och allt som tas fram som ökar livslängd och funktion kommer att gagna samhället, avslutar Kenth Olsson.