Falköping planerar för minst 100 års livslängd

Målet för planering av VA-system är minst 100 år. Det gäller både utförande och arkivering av dokumentation, berättar Adela Kapetanovic som är projekteringschef för VA på samhällsbyggnadsförvaltningen i Falköping. Målet avser nätet som helhet, vissa komponenter klarar sig mer än 100 år medan andra har betydlig kortare livslängd.

Politiskt mål med avsatt budget.

– Det finns ett politisk mål i Falköpings kommun sedan 2012 om att vi ska ha en renoveringstakt på 100 år och budget finns avsatt för detta.
Just nu ligger vi på en renoveringstakt på ca 1 procent per år för hela VA-nätet. Vår organisation har succesivt vuxit för att kunna klara av denna förnyelsetakt. Investeringar styrs av förnyelsebehov eller av andra intressen.

Falköping följer upp så att VA-näten blir långsiktigt hållbara.

– Vi har en arbetsbeskrivning och materialpolicy som alla entreprenörer måste följa. I den står hur vi bygger VA-ledningar och vilka material vi använder. Uppföljningen görs regelbundet genom att entreprenörer tar foto vid utförandet och mäter in allt med grävmaskiner. Foton hamnar direkt i VA-databasen och VA-kartan Valvet medan inmätningar kodas rätt inför varje byggmöte. På byggmötet går man sedan igenom foton och inmätningar. Detta gör att man i stor sätt kan följa upp projektet i verklig tid. Alla ritningar, handlingar, dokumentation lagras i VA databasen och är knutna till projekt. I slutet gör man besiktning enligt Arbetsbeskrivning och materialpolicyn.

Flera stora VA-projekt i Falköping

– Beslutet att ta bort reningsverket i Kättilstorp och pumpning av spillvatten till Falköping har inneburit att vi fick gräva en ny tryckspillvattenledning igenom samhället. Samtidigt har vi renoverat hela VA-nät i alla gator där vi grävde tryckspillen. Vi gör även separering med nya dagvattenledningar i gator där dagvattenledningar saknas. Hela projektet är budgeterad till ca 32 miljoner kronor och beräknas vara färdigt 2021. Liknande projekt väntar oss i Broddetorp, där vi också kommer att gräva tryckspillvattenledning och renovera nätet.